برندینگ، برند سازی ، ساخت برند، تدوین محتوا
جهت برقراری ارتباط موثر با مشتریان تمامی محتوا و متونی که به وسیله کانال های ارتباطی در دیدرس مشتریان قرار می گیرد علاوه بر آن که از جذابیت و ادبیات زیبا، شفاف و قابل درکی برخوردارند، باید گویای منافع محصولات و خدمات سازمان، همسو با استراتژی و تعهد برند، بیانگر ارزش های بنیادی و پیشنهادی شرکت برای مشتریان باشند. بوطیقا محتوایی جذاب و در عین حال تجاری و کاربردی در راستای ارتقا اثربخشی تمامی کانال های ارتباطی سازمان ها خلق می کند.