برندینگ، نامگذاری برند
نام یکی از مهمترین عناصر قابل شناسایی در طول عمر یک برند است. لازمه خلق یک نام مناسب به کارگیری ترکیبی از ویژگی های خلاقیت، همراستایی، تاثیرگذاری و کارایی است. از این طریق است که شما در دسترس مشتریان قرار می گیرید. و در ذهن آنها ماندگار می شوید. بوطیقا در پروسه ساخت برند نامی متمایز و ماندگار خلق می کند نامی که فراموش نمی شود.