نمودار زیر نشان دهنده واحدهای موجود و نحوه تعاملات آنها در شرکت بوطیقا می باشد
نمودار سازمانی شرکت هویت سازان بوطیقا