برندینگ ،برند سازی، تحقیقات برند. تحقیقات شرکت ، مشاوره مدیریت
شناخت دقیق هر سازمان منجر به استفاده بهینه از منابع و فرصت های موجود و همچنین صرفه جویی در هزینه های زاید می گردد. بوطیقا در این تحقیقات با بهره گیری از روش های جمع آوری اطلاعات از جمله مشاهده، مصاحبه و تحلیل کمی و کیفی داده ها، شناخت جامعی از یک سازمان ارائه می دهد.