برندینگ ، تحقیقات رقبا ، شناسایی رقبا
دستیابی به یک موقعیت رقابتی مناسب، منجر به برتری هر سازمان نسبت به رقبایش می گردد و موقعیت رقابتی متمایز برای سازمان ها ایجاد می کند. به منظور تعیین موقعیت رقابتی، شناخت صحیح رقبا ضروری است. که این شناخت را بوطیقا با توجه به تحقیق و بررسی هدفمند از رقبا ایجاد می کند.