برندینگ ، شناخت مشتری
افزایش وفاداری مشتریان، دستیابی به مشتریان جدید و تضمین سود آوری هر شرکت، با گام نهادن در مسیر رفع نیازهای واقعی مشتریان محصولات و خدماتش امکانپذیر است که این امر جز با تحقیقات شناخت مشتریان حاصل نمی شود. بوطیقا با تحقیق در خصوص مشتریان و زمینه فعالیت هر سازمان با استفاده از ابزارهای جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن، مشتریان هدف را به روشنی شناسایی می کند.
یکی از راهکارهای تحقیقات مشتریان استفاده از هوش تجاری است.
هوش تجاری (BI)  یک فرآیند در سازمان است که از نرم افزار (ابزار) و خدمات متخصصین این حوزه استفاده می کند تا داده ها را به بینش واقعی و درک صحیح تبدیل کند تا تصمیمات عملیاتی و استراتژیک یک سازمان را دقیقتر کند.