برندینگ ، شناخت مشتری
افزایش وفاداری مشتریان، دستیابی به مشتریان جدید و تضمین سود آوری هر شرکت، با گام نهادن در مسیر رفع نیازهای واقعی مشتریان محصولات و خدماتش امکانپذیر است که این امر جز با تحقیقات شناخت مشتریان حاصل نمی شود. بوطیقا با تحقیق در خصوص مشتریان و زمینه فعالیت هر سازمان با استفاده از ابزارهای جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن، مشتریان هدف را به روشنی شناسایی می کند.