برندینگ ، تحقیقات صنعت
با تحقیقات صنعت چشم انداز موفقیت یک سازمان به نحوی تدوین می گردد که بتواند به طور پیوسته استراتژی های توسعه خود را با تغییرات پویای محیطی منطبق سازد. بوطیقا بدین منظور، تحقیقاتی جامع در خصوص صنعت سازمان مورد نظر انجام می دهد و با شناسایی روندهای تکنولوژیک، مهارت ها و تخصص های مورد نیاز در هر صنعت، مسیر موفقیت سازمان ها را ترسیم می کند.