برندینگ  طرح کمپین تبلیغاتی ، مشاور تبلیغات
ایجاد آگاهی و تقاضا در مشتریان بالقوه، حفظ و وفادارسازی مشتریان فعلی و ترغیب هر چه بیشتر این دو گروه به برقراری ارتباط موثر با سازمان که منجر به استفاده بیشتر آنها از محصولات و خدمات آن سازمان گردد، منوط به طراحی کمپین تبلیغاتی کارایی است که در بهترین زمان، مناسب ترین مکان و اثر بخش ترین تعدادپیاده سازی شده بیشترین تاثیرگذاری را بر مشتری داشته باشد و بتواند محصولات و خدمات شرکت را به بهترین نحو برای مشتریان توصیف نماید. کارشناسان بوطیقا به سازمان ها کمک می کنند دریابند تبلیغات خود را چند بار، کجا و کی به اجرا در آورند.