برندینگ، موقعیت یابی استراتژیک
دست یافتن به موقعیت برتر و متمایز در بازار که منجر به ایجاد مزیت رقابتی نسبت به رقبا می گردد نیازمند ارائه منافع و شایستگی های منحصر به فرد به مشتری است که این منافع و شایستگی ها علاوه بر متفاوت بودن نسبت به رقبا، مرتبط و متمرکز بودن با شرایط بازار می بایست رضایتمندی مشتری را پیش از پیش حاصل نماید. بوطیقا با استفاده از نتایج تحقیقات و درک نیاز مشتریان، توانمندی های سازمان و نقاط قوت و ضعف رقبا، موقعیت رقابتی برتری را برای سازمان شناسایی و آن را در دسنیابی به موفقیت یاری می کند.