برندینگ، خلق پیام
پیام در واقع انتقال دهنده تعهد شرکت به مشتری است و از طریق خلق یک پیام مناسب است که می توان تعهد شرکت را به درستی به مشتری القا کرده و تاثیر مطلوب را در ذهن وی بر جای گذاشت و انگیزه مراجعه به شرکت، محصول یا خدمات را برای وی به وجود آورد. بوطیقا با بهره گیری از متخصصین خلاق خود، تعهد شرکت را در قالب پیامی جذاب و به یادماندنی که در عین حال بیانگر منافع شرکت است ترسیم می کند.