ساختار ارگانیک زیر نشان دهنده ساختاری است که تیم بوطیقا در پروسه اجرایی خویش پیاده سازی کرده است. این ساختار به طور شفافی نشان می دهد که انجام یک پروژه ساخت برند نیازمند مشارکت همه جانبه واحدهای اجرایی شرکت است و ضروری است که این واحدها تواما و به صورت کاملا به هم پیوسته فعالیت کنند. وجود ساختاری این چنین است که سبب خلاقیت و استمرار نوآوری در انجام امور می گردد.
ساختار شرکت بوطیقا
-structure.jpg" />