برندینگ، آموزش برندینگ
از آنجایی که بخشی از تجربه مشتریان هر سازمان در برخورد با کارمندان و مدیران آن شکل می گیرد، ضروری است برای القای تجربه مناسب با تعهد سازمان به مشتری، کارمندان آن در راستای استراتژی برند سازمان آموزش دیده باشند و رفتار نمایند.